STATUT YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Yacht Klub Polski Szczecin”, w skrócie „YKP Szczecin” i jest zwane w dalszym ciągu Statutu „Klubem”.

§ 2

Terenem działalności Klubu jest województwo zachodniopomorskie.

§ 3

Siedzibą Klubu jest miasto Szczecin.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej zainteresowanych rozwojem żeglarstwa.

§ 6

1. Klub używa bandery, proporce i godła Yacht Klubu Polski.

– Banderą YKP jest flaga biało czerwona z wycięciem trójkątnym na brzegu przeciwległym do drzewca, godłem państwowym na środku pasa białego oraz krzyżem czerwonym z obwódką niebieską, umieszczonym ukośnie na białym pasie koło drzewca.

– Proporzec YKP jest flagą białą trójkątną ukośnym krzyżem z obwódką niebieską.

– Godłem YKP jest tarcze biała z krzyżem czerwonym z obwódką niebieską otoku wieńca złotego i skrzyżowanych dwóch kotwic.

2. Klub używa pieczęci okrągłej z napisem „Yacht Klub Polski Szczecin” oraz godłem YKP umieszczonym pośrodku pieczęci.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

1. Klub swoje cele realizuje zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Celem Klubu jest:

Uprawianie i rozwój żeglarstwa i sportu motorowodnego oraz turystyki na morzu i wodach śródlądowych,
kultywowanie oraz wzbogacanie w ramach swej działalności wartościowych tradycji i dorobku żeglarstwa amatorskiego i sportu motorowodnego,
dbałość o dobre imię bandery YKP w kraju i za granicą,
propagowanie żeglarstwa amatorskiego oraz krzewienie wiedzy żeglarskiej,
szerzenie kultury i wychowania morskiego.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Klub może:

Zakładać i utrzymywać porty jachtowe oraz lokale klubowe,
organizować regaty, kursy szkoleniowe, ośrodki, imprezy żeglarskie itp., jak również brać udział w regatach krajowych i zagranicznych,
organizować wycieczki, zabawy oraz stosować inne formy życia towarzysko-kulturalnego, prowadzić świetlicę oraz bufet klubowy,
prowadzić wykłady, odczyty oraz ćwiczenia praktyczne z dziedziny wszystkich działów wiedzy żeglarskiej,
publikować wydawnictwa z dziedziny żeglarskiej,
prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków,
rozstrzygać spory powstałe pomiędzy członkami w obrębie Klubu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie dzielą się na:

zwyczajnych,
juniorów,
honorowych,
wspierających.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia wyrażająca gotowość uczestniczenia w realizacji celów Klubu, które złoży deklarację członkowską, popartą przez dwóch członków Klubu (wprowadzających) i zostaną przyjęte uchwałą Zarządu Klubu.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach Klubu,
wybierać i być wybieranym do Władz Klubu,
korzystać z zachowaniem odpowiednich przepisów ze wszystkich uprawnień, jakie posiada i nadaje Zarząd Klubu,
uczestniczyć w rejsach, regatach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub,
korzystać z pomocy Klubu.

§ 12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

Podnosić banderę Klubu, na zasadach określonych przez Klub,
przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Klubu,
dbać o honor bandery oraz proporca YKP, a w szczególności przestrzegać etyki, dyscypliny i zwyczajów żeglarskich,
brać aktywny udział w działalności Klubu oraz troszczyć się o jego rozwój,
regularnie opłacać składki członkowskie oraz wnosić inne opłaty uchwalone przez władze Klubu.

§ 13
1. Członkiem juniorem może być osoba niepełnoletnia, przyjęta po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Klubu, za pisemną zgodą swego ustawowego opiekuna.

2. Członkowie juniorzy mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa głosu stanowiącego, a poniżej 16 lat również czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Po osiągnięciu pełnoletniości junior staje się automatycznie członkiem zwyczajnym Klubu.

§ 14

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla Klubu lub rozwoju żeglarstwa.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu.

3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

4. Członek honorowy może być zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez władze Klubu.

§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana rozwojem Klubu, która zadeklaruje pomoc materialna. Osobę prawną reprezentuje jej przedstawiciel.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo:

Uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu członków Klubu,
korzystać z ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd Klubu,
zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.

§ 17

Do obowiązków członków wspierających należy:

Opłacanie składek członkowskich i wywiązywanie się z innych zadeklarowanych świadczeń,
przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwała władz Klubu.

§ 18
Członkostwo wygasa na skutek:

Wystąpienia członka z Klubu, zgłoszonego pisemnie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
skreślenia z listy członków wskutek zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub nieuczestniczenia w działalności Klubu przez okres dłuższy niż 1 rok,
wykluczenia członka za działania na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie statutu i regulaminu na podstawie uchwały Zarządu Klubu podjętej większością 2/3 głosów.

ROZDZIAŁ IV
NAGRODY I KARY

§ 19

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem Klubu i wybitne osiągnięcia żeglarskie, członkowie Klubu mogą być wyróżnieni:

Pochwałą ustną lub na piśmie,
dyplomem lub odznaką,
nadaniem godności członka honorowego.

§ 20

1. Za działania na szkodę Klubu, nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz klubu, Zarząd może wymierzyć następujące kary:

Upomnienie ustne lub na piśmie,
zawieszenie w prawach członka
skreślenie z listy członków Klubu.
2. Członkowi Klubu przysługuje w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu o ukaraniu, prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

3. Skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Klubu w terminie 15 dni od otrzymania powiadomienia o skreśleniu.

3. Skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni od otrzymania powiadomienia o skreśleniu.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE KLUBU

§ 21

1. Władzami Klubu są:

Walne Zgromadzenie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.

3. Jeżeli szczegółowe przepisy Statutu nie stanowią inaczej, wszystkie uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich prawomocności wymagana jest co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 22

1. Walne zgromadzenie stanowi najwyższą władzę Klubu.

2. Do jego kompetencji należy:

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu,
udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór w głosowaniu tajnym Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalenie wytycznych do działalności Klubu,
uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń finansowych członków na rzecz Klubu,
nadawanie godności członka honorowego,
uchwalenie zmian w statucie,
podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu,
rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Klubu, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§ 23
1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi Klubu.

2. Każdy członek Klubu posiada jeden głos, przy czym kumulacja głosów jest niedopuszczalna.

§ 24

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

juniorzy,
członkowie wspierający,
osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 25

Walne Zgromadzenie bywa zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu corocznie.

2. Zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu co 4 lat.

3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane osobnym zawiadomieniem wysyłanym co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia i zawierającym miejsce, godzinę otwarcia i porządek obrad Zgromadzenia.

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Klubu:

Na podstawie własnej uchwały,
na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych i honorowych.
2. Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 6 tygodni od daty otrzymania wniosku, z zachowaniem postanowienia §27 ust.3 niniejszego statutu.

§ 28

Walne Zgromadzenie jest prawomocne podejmować uchwały w obecności co najmniej:

Połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie,
jednej czwartej uprawnionych do głosowania – w drugim terminie.

§ 29

Szczegółowe zasady obradowania oraz wyboru władz Klubu określa regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 30

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresach między Walnymi Zgromadzeniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w Jego imieniu,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwalonym budżetem i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,
składanie sprawozdań ze swej działalności oraz przygotowywanie wytycznych do działalności Klubu pod obrady Walnego Zgromadzenia,
zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia w poczet członków Klubu oraz wymierzanie kar dyscyplinarnych przewidzianych statutem,
podejmowania uchwał oraz wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Klubu.

§ 31

1. Zarząd Klubu składa się z Komandora oraz 2-3 członków wybranych imiennie przez Walne Zgromadzenie, pełniących funkcje Wicekomandora, Skarbnika i Sekretarza.

2. Wyboru Komandora Klubu dokonuje się bezpośrednio, zaś Zarząd Klubu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Komandor, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wyboru Zarządu.

3. Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się stosownie do bieżących potrzeb.

§ 32

W razie wystąpienia wakatu członka Zarządu Klubu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ilości członków Zarządu Klubu.

§ 33

Dla ważności pism Zarządu Klubu wymagany jest podpis Komandora lub upoważnionego członka Zarządu. Pisma zawierające zobowiązania lub decyzje finansowe oraz rachunki podpisuje ponadto Skarbnik.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 34

1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do kontroli całokształtu działalności Klubu.

2. W szczególności do jej kompetencji należy:

Badanie celowości wydatków oraz prawidłowości gospodarki finansowej Zarządu Klubu,
kontrola sprawozdań finansowych,
przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie gospodarki finansowej Klubu,
występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,
badanie spraw szczegółowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Klubu, bądź władz państwowych.
3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Klubu.

4. Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZ

§ 35

1. Majątek Klubu może być użyty wyłącznie dla celów przewidzianych niniejszym statutem.

2. Majtek Klubu mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, fundusze pieniężne oraz inne prawa lub wierzytelności.

§ 36

Na fundusze Klubu składają się:

1. wpisowe i składki członkowskie,

2. inne wpływy z działalności statutowej,

3. dotacje i subwencje,

4. dochody z działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU

§ 37

1. Zmiana statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 3/5 głosów uprawnionych do głosowania.

2. Zmieniony statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu.

§ 38

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej kwalifikowaną większością co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia prawomocnej uchwały o rozwiązaniu się Klubu, Walne Zgromadzenie wybiera 3-osobową Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia.

3. O podjęciu uchwały o likwidacji Klubu Komisja Likwidacyjna zawiadamia władzę rejestracyjną.