Lata 1993 – 1995

Od dnia 9.01.1993 r. Klubem kierował Zarząd w składzie:

  • Komandor – Tadeusz SIWIEC – j.k.ż.w.
  • V-ce Komandor – Anna ŻYŁA – s.j.
  • Sekretarz-Skarbnik – Elżbieta KOWALCZYK – s.j.

Komisja Rewizyjna: Karol Nowak – przewodniczący, Zygmunt Kowalski i Stanisław Żyła – członkowie

Klub liczył 23 członków, w tym: 5 sterników jachtowych, 4 jachtowych sterników morskich i 8 kapitanów jachtowych. Członkowie Klubu byli armatorami 11 jachtów i 2 motorówek.

————————-

W dniu 10.02.1993 r. stowarzyszenie pod nazwą „YACHT KLUB POLSKI”  w Szczecinie zostało wpisane do rejestru Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pod numerem 161 i uzyskało osobowość prawną.

Dnia 2 marca 1993 roku  Yacht Klub Polski w Szczecinie został członkiem Szczecińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

————————-

Działalność Zarządu i członków Klubu przejawiała się w organizowaniu pływań indywidualnych i zespołowych, a także w braniu udziału  w regatach. Głównym celem działalności Zarządu było stworzenie dużej YKP-owskiej rodziny, solidarnej, wzajemnie sobie pomagającej, dbającej o przestrzeganie dobrych zwyczajów żeglarskich wywodzących się z tradycji Związku.

Zarząd Klubu zajmował się organizowaniem rozpoczęcia i zakończenia sezonu żeglarskiego oraz spotkań towarzyskich w sezonie nawigacyjnym. Preferował ponad wszystko radość z żeglowania jako jeden z najpiękniejszych sposobów na życie.

————————-

Jachty pod banderą YKP tylko w nielicznych przypadkach wychodziły poza czworobok wyznaczony przez porty: Świnoujście, Sassnitz, Ronne i Gdynię. Wyjątek stanowił jacht s/y „ECHO”, który w jednym sezonie żeglował w Cieśninach Duńskich.

————————-

Znaczną popularnością cieszyły się regaty organizowane na Jeziorze Dąbskim, Zalewie Szczecińskim i Bałtyku.  Najczęściej startował w nich i najwięcej sukcesów odniósł kol. Adam Lisiecki na swoim szybkim jachcie s/y „WISŁA”. Drugim „nałogowym” regatowcem okazał się kol. Stanisław Żyła na jachcie s/y „KARAWELA”, pogromca s/y „MAXI” na trasie Świnoujście – Ronne oraz zdobywca wielu nagród w regatach Rodzinnych i Turystycznych. Pozostali armatorzy startowali w regatach wtedy, gdy odpowiadała im pogoda, a załoga była w dobrym nastroju.

————————-

W roku 1995 Klub zorganizował Pierwsze Regaty o Puchar YKP w Szczecinie. Niestety uczestniczyło w niej tylko 6 jachtów, w tym aż 4 klubowe.

————————-

Od 1993 roku siedzibą Klubu była przystań Spółki „MARINA-MARCO”, dzierżawiona od Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego.  W czerwcu 1994 roku poinformowano Klub o wypowiedzeniu umowy dzierżawnej Spółce przez Stocznię Szczecińską. Stocznia przejęła teren pod własne zarządzanie. W związku z tym Zarząd Klubu zwrócił się do Stoczni o zawarcie porozumienia i pozostawienie jachtów klubowych na tym terenie, na podobnych warunkach jakie były uprzednio. Stocznia nie odpowiedziała na pisma, a prowadzone dodatkowo rozmowy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Skierowano także pisma do Wojewody Szczecińskiego o pomoc w tej sprawie, lecz Wojewoda nie był w stanie nic pomóc. Stocznia przejęła przystań i ustaliła bardzo wysokie ceny za postój jachtów, na które członkowie klubu nie zgodzili się.

Ostatecznie przystań utracono w dniu 9.05.1995 roku. Konsekwencją tego była eksmisja YKP i likwidacja siedziby Klubu.  Logo Klubu zostało rozjechane przez ciągniki. Exodus jachtów członków Klubu do innych przystani był dla wszystkich wydarzeniem wręcz bolesnym. Od tego czasu YKP jako jedyny klub w Szczecinie nie posiada ani siedziby, ani przystani.

Zdecydowano poszukać innej przystani, na której opłaty postojowe byłyby do przyjęcia. Wybrano Harcerski Ośrodek Morski w Dąbiu.  HOM to był zupełnie inny świat.  Dziki busz, łany pokrzyw i trzciny, piękna zieleń drzew, bażanty, koncert słowików, intymność i swoboda spodobały się wszystkim. Jednak brudna woda w basenie, dziury na drogach dojazdowych, dzikie wrakowiska, nieporządek, brak nadzoru nad bezpieczeństwem jachtów – to była druga strona medalu. Harcerskiej niefrasobliwości i nieodpowiedzialności nie akceptował nikt.  Kradzież silnika z jachtu s/y „GOPŁO” i brak jakiejkolwiek reakcji ze strony komendy HOM-u spowodowały u wszystkich poczucie zagrożenia. Przystań HOM zaczęto traktować jako przejściową.

————————-

W dniu 1.06.1995 roku Zarząd Yacht Klubu podjął uchwałę o zorganizowaniu Sekcji Regatowej YKP w Szczecinie. Na kierownika Sekcji został powołany pan Zbigniew Zbroja, który miał ponosić pełną odpowiedzialność prawną i materialną za działalność Sekcji. Sekcja miała funkcjonować na zasadach samofinansowania, bez dotacji i świadczeń materialnych ze strony YKP w Szczecinie.

Szczegółowe ustalenia dotyczące działalności Sekcji oraz uwarunkowań prawnych i materialnych zawarte miały być w „Zasadach funkcjonowania Sekcji Regatowej YKP w Szczecinie” i przedstawione Zarządowi Klubu do akceptacji do dnia 1.07.1995 roku. Podjęcie takiej decyzji warunkowało możliwość startów w imprezach regatowych zawodników szkółki prowadzonej przez pana Zb. Zbroję. Termin dostarczenia Zarządowi omawianego dokumentu nie został dotrzymany, co było równoznaczne z unieważnieniem uchwały. Pan Zbroja wyjaśnił, że ze względów finansowych zrezygnował z dalszej działalności szkółki regatowej.

 

{backbutton}
SHARE IT: